Logo min

Đơn giá dịch vụ quản lý xây dựng nhà ở riêng lẻ

STT Nội dung Đơn vị Đơn giá
1

Đối với công trình có suất vốn đầu tư nhỏ hơn 8 triệu đồng/1 m2 sàn xây dựng

1.1 Phần xây dựng (xây thô, trát, ốp, lát, điện, nước) m2 150.000
1.2Phần hoàn thiện (tường, trần, sàn) m2 50.000
1.3 Phần thiết bị, nội thất m2 100.000
2 Đối với công trình có suất vốn đầu tư lớn hơn 8 triệu đồng/ 1 m2 sàn xây dựng
3.75%
2.1 Phần xây dựng (xây thô, trát, ốp, lát, điện, nước) đồng 3.7%
2.2 Phần hoàn thiện (tường, trần, sàn) đồng3.33%
2.3 Phần thiết bị, nội thất đồng 6.67%

0888.211.567
0908.211.567
0869.966.166
Hotline