Quy trình quản lý xây dựng nhà ở

Share

Quy trình quản lý xây dựng bao gồm 6 bước:

1. Lập kế hoạch thực hiện

Quy trình quản lý xây dựng nhà ở

Lập kế hoạch lựa chọn các nhà thầu thi công xây dựng và cung cấp, lắp đặt thiết bị

Lập kế hoạch thi công xây dựng theo tuần

Lập kế hoạch cung ứng vật tư, thiết bị phục vụ thi công xây dựng

Giám sát, theo dõi việc thực hiện kế hoạch trong suốt quá trình thực hiện

Giúp khách hàng hệ thống hóa và kiểm soát tài liệu trong suốt quá trình thực hiện

2. Thẩm tra thiết kế, dự toán xây dựng công trình

Quy trình quản lý xây dựng nhà ở

(Đối với trường hợp đơn vị tư vấn khác thiết kế)

Đánh giá sự hợp lý của các giải pháp thiết kế xây dựng công trình

Đánh giá sự tuân thủ các tiêu chuẩn áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật, quy định của pháp luật về sử dụng vật liệu xây dựng cho công trình

Đánh giá và xác định giá trị dự toán công trình

Kiểm tra, đánh giá các thay đổi liên quan đến thiết kế; thi công xây dựng; mua sắm vật tư, thiết bị trong quá trình thực hiện

Ký, đóng dấu thẩm tra hồ sơ thiết kế, dự toán

3 - Tổ chức lựa chọn nhà thầu, nhà cung cấp

Quy trình quản lý xây dựng nhà ở

Lập hồ sơ yêu cầu gửi đến các nhà thầu

Đánh giá hồ sơ đề xuất của các nhà thầu; Tổ chức kiểm tra năng lực và khả năng đáp ứng yêu cầu của gói thầu đối với các nhà thầu

Tổng hợp kết quả đánh giá trình Chủ đầu tư quyết định lựa chọn

Tư vấn, soạn thảo hợp đồng giữa Chủ đầu tư và các nhà thầu

Tổ chức thương thảo, hoàn thiện hợp đồng, ký kết hợp đồng

Theo dõi việc tạm ứng, thanh, quyết toán hợp đồng trong quá trình thực hiện

4 - Chuẩn bị thi công xây dựng công trình

Quy trình quản lý xây dựng nhà ở

Chuẩn bị hồ sơ và liên hệ đề nghị cung cấp thông tin quy hoạch

Chuẩn bị hồ sơ và liên hệ đề nghị cấp phép xây dựng

Chuẩn bị hồ sơ và liên hệ đấu nối điện và cấp, thoát nước

Kiểm tra biện pháp thi công của nhà thầu

Kiểm tra về nhân lực, thiết bị thi công của nhà thầu

5 - Quản lý chất lượng xây dựng công trình

Quy trình quản lý xây dựng nhà ở

Giám sát chất lượng, khối lượng và tiến độ thi công xây dựng

Tổ chức đảm an toàn, vệ sinh môi trường và phòng chống cháy, nổ

Nghiệm thu vật liệu trước khi đưa vào thi công

Nghiệm thu công việc xây dựng

Báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của Chủ đầu tư

6 - Hướng dẫn vận hành và bảo trì công trình  

Lập hồ sơ hoàn công, hồ sơ hoàn thành công trình

Tổ chức chạy thử thiết bị 

Giúp Chủ đầu tư nắm và hiểu rõ cơ chế vận hành và các thao tác cần thiết liên quan đến vận hành công trìnhPhần mềm dự toán công trình

Phần mềm dự toán công trình và báo giá xây dựng nhà trọn gói, khách hàng có thể tra cứu ngay tại đây: